S?lb?ticia înseamn? armonie ?i echilibru. O zon? s?lbatic? e aceea în care procesele naturale se desf??oar? firesc: nici via?a speciilor, nici peisajul nu sunt modificate substan?ial de om sau afectate de activit??ile lui. Pu?ine astfel de zone au mai r?mas în Europa ?i de aceea valoarea lor e, cu fiecare zi, mai mare: doar aici mai g?sim specii care alt?dat? împânzeau continentul, doar aici peisajul e înc? acela al începutului de lume. Sud-vestul României este una dintre pu?inele astfel de zone din Europa. Filmul urm?re?te s? scoat? în eviden?? importan?a conserv?rii s?lb?ticiei pentru comunit??ile locale punând accent pe activit??ile bazate pe folosirea resurselor naturale care pot s? genereze beneficii economice în mod sustenabil. Sunt urm?rite promovarea obiectivelor naturale, poten?ialul turistic ?i obiceiurile locale, dar ?i elemente specifice de biodiveristate ?i specii cheie care reflect? caracterul de s?lb?ticie al locurilor. De?i sunt surprinse 6 arii protejate distincte în Carpa?ii din sud-vestul României (4 Parcuri Na?ionale, 1 Parc Natural ?i un Sit Natura 2000), este prezintat caracterul compact al zonei s?lbatice ?i poten?ialul acesteia de conectivitate. Film realizat în cadrul proiectului ?S?lb?ticia din Carpa?i, bog??ie pentru oameni? e cofinan?at printr-un grant din partea Elve?iei acordat prin Contribu?ia Elve?ian? la Uniunea European? extins?. Titlul original al proiectului este ?Southwestern Carpathian Wilderness and Sustainable Development Initiatives?.
wwf.ro